Romániai intézmények magyar elnevezése

betű

Academia Română = Román Akadémia; Román Tudományos Akadémia

Administraţia Finanţelor Publice = Közpénzügyi Hivatal

Administraţia Fondului pentru Mediu = Környezetvédelmi Alap Ügyvezetősége

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A (ANIF) = Országos Talajjavító Hatóság

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat # = Állami Tartalékok Országos Hivatala #

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) = Állami Tartalékok és Különleges Helyzetek Országos Hivatala

Administraţia Naţională de Meteorologie = Országos Meteorológiai Szolgálat

Administraţia Prezidenţială = Államelnöki Hivatal

Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) = Román Légiforgalmi Szolgálat

Agenţia de Dezvoltare Judeţeană … = … Megyei Fejlesztési Ügynökség

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) = Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) = Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség

Agenţia Domeniilor Statului (ADS) = Állami Birtokok Ügynöksége

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) = Megyei Munkaerő-ügynökség

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului (AJPM) = Megyei Környezetvédelmi Ügynökség

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici # = Köztisztviselők Országos Hatósága #

Agenţia Naţională a Medicamentului = Országos Gyógyszerügynökség

Agenţia Naţională a Penitenciarelor = Büntetés-végrehajtási Intézetek Országos Igazgatósága

Agenţia Naţională Anti-Doping = Országos Dopping Elleni Hatóság

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  (ANAF) = Adó- és Pénzügyi Hivatal

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) = Országos Kataszteri Hivatal

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) = Országos Mezőgazdasági Szaktanácsadó Ügynökség

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) = Országos Feddhetetlenségi Ügynökség

Agenţia Naţională de Transplant = Országos Transzplantációs Intézet

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie  „Prof.dr.G.K.Constantinescu” (A.N.A.R.Z.) = Prof.dr.G. K. Constantinescu Országos Fajtanemesítési és Szaporodásbiológiai Hivatal

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART) = Országos Felsőoktatásképesítési és Gazdasági-szociális Partnerségi Ügynökség

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere = Bányavidékek Országos Ügynöksége

Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive = Radioaktív Hulladékok Országos Ügynöksége

Agenţia Naţională pentru Energie Atomică = Országos Atomenergia-ügynökség

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) = Országos Lakásügynökség

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) = Országos Munkaerő Ügynökség

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură = Országos Halászati Hatóság

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale = Oktatási és Szakképzési Programok Országos Hivatala

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului = Országos Környezetvédelmi Hatóság

Agenţia Naţională pentru Reglementarea Achiziţiilor Publice # = Országos Közbeszerzési Hivatal #

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale = Országos Ásványkincshatóság

Agenţia Naţională pentru Sport = Országos Sporthivatal

Agenţia pentru Dezvoltare Regională = Regionális Fejlesztési Ügynökség

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale = Kormánystratégia-hatóság

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului (ARPM) = Regionális Környezetvédelmi Ügynökség

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) = Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) = Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság

Agenţia Română pentru Investiţii Străine # = Külföldi Befektetések Romániai Ügynöksége #

Agenţia Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar # = Ifjúsági és Diáktáborok Megyei Hivatala #

Arhivele Naţionale ale României = Állami Levéltár

Asociaţia Comunelor din România (ACOR) = Romániai Községek Egyesülete

Asociaţia de Acreditare din România = Román Akkreditációs Egyesület

Asociaţia de Standardizare din România = Román Szabványügyi Egyesület

Asociaţia Municipiilor din România (AMR) = Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) = Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetsége

Asociaţia Oraşelor din România (AOR) = Romániai Városok Egyesülete

Automobil Clubul Român (ACR) = Román Autóklub

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) = Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága

Autoritatea Electorală Permanentă = Állandó Választási Hatóság

Autoritatea Feroviară Română (AFER) = Román Vasúti Hatóság

Autoritatea Hipică Naţională # = Országos Lovászati Hatóság #

Autoritatea Nationala a Vămilor = Országos Vámhatóság

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) = Országos Tudományos Kutatási Hivatal

Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) = Országos Energiaszabályozó Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) = Országos Hírközlési Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie = Állampolgársági Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii # = Országos Kommunikációs Hatóság #

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) = Fogyatékossággal Élők Országos Hatósága

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) = Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului # = Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság #

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) = Közbeszerzéseket Szabályozó és Felügyelő Országos Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) = Országos Tulajdon-visszajuttató Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (A.N.S.T.) = Országos Ifjúsági és Sporthatóság

Autoritatea Naţională pentru Tineret # = Országos Ifjúsági Hatóság #

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) = Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) = Állami Privatizációs Hatóság

Autoritatea Rutieră Română (ARR) = Román Közúti Hatóság

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC) = Országos Család- és Gyermekjogvédelmi Hatóság

Avocatul Poporului = Ombudsmani Hivatal

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) = Legfelső Semmítő- és Ítélőszék

Banca Naţională a României = Román Nemzeti Bank

Biblioteca Naţională a României = Román Nemzeti Könyvtár

Biroul pentru Imigrări = Megyei Bevándorlási Iroda

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) = Határokon Átnyúló Együttműködések Regionális Irodája

Biroul Român de Metrologie Legală = Országos Mérésügyi Hivatal

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) = Bukaresti Értéktőzsde

Bursa Română de Mărfuri = Román Árutőzsde

Camera Auditorilor Financiari din România = Román Könyvvizsgálói Kamara

Camera Consultanţilor Fiscali = Adótanácsadói Kamara

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură = Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Iparkamara

Camera Deputaţilor = Képviselőház

Cancelaria Primului Ministru # = Miniszterelnöki Hivatal #

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CAR) = Nyugdíjasok Kölcsönös Biztosító Pénztára

Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) = Takarék- és Letéti Pénztár

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate = Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

Casa Judeţeană de Pensii = Megyei Nyugdíjpénztár

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate = Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale = Országos Nyugdíjpénztár

Centrul Cultural Judeţean … = … Megyei Művelődési Központ

Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CDCAS) = Építészeti és Területrendezési Dokumentációs Központ

Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă (C.E.T.C.P.) = Tehetséggondozó Központ

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională = Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale = Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont

Centrul Militar Judeţean = Megyei Katonai Parancsnokság

Centrul Naţional al Cinematografiei = Országos Filmművészeti Intézet

Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (CNABDEP) # = Országos Lakosság-nyilvántartó Központ #

Centrul Naţional de Învatamânt Turistic = Országos Turisztikai Képzési Központ

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţămăntul Preuniversitar = Pedagógusok Országos Továbbképző Központja

Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (C.N.C.P.C.T.) = Országos Hagyományőrzési Forrásközpont

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar = Közoktatási Tantervek és Értékelések Országos Központja

Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic (CNRRS) = Országos Szeizmológiai Központ

Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii (CDIMM) = Kis- és Középvállalkozásokat Fejlesztő Központ

Centrul Român pentru Promovarea Comerţului (CRPC) # = Román Külkereskedelem-fejlesztő Központ #

Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine (CRPCIS) = Külkereskedelemet és Külföldi Befektetéseket Támogató Központ

cIMeC - Institutul de Memorie Culturală = A Kulturális Emlékezet Intézete

Colegiul Medicilor din România = Román Orvosi Kamara

Comisariatul pentru Societatea Civila (CSC) = Civil Társadalomért Biztosi Hivatal

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor = Biztosítási Felügyelet

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare = Országos Tőkepiac-felügyeleti Bizottság

Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (CNHGS) = Országos Címer- Pecsét- és Névtani Bizottság

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) = Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare = Nukleáris Tevékenységeket Felügyelő Országos Bizottság

Compania Naţională "Imprimeria Naţională" SA = Állami Nyomdavállalat RT

Compania Naţională "Loteria Română" - SA = Országos Szerencsejáték-vállalat

Compania Naţională "Posta Română" = Román Postavállalat RT

Compania Naţională a Uraniului = Országos Urántársaság

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale = Országos Útügyi Vállalat

Compania Naţională de Căi Ferate CFR - SA = Román Állami Vasutak

Compania Naţională de Investiţii = Országos Befektetési Vállalat

Consiliul Concurenţei = Országos Versenyhivatal

Consiliul Judeţean = Megyei Közgyűlés; Megyei Tanács

Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) = Országos Felsőoktatási Kutatási Tanács

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) = Országos Audiovizuális Tanács

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) = Kis-és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsa

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor = Óvások Elbírálásának Országos Tanácsa

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării = Országos Diszkriminációellenes Tanács

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) = A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács

Consiliul pentru Dezvoltare Regională = Regionális Fejlesztési Tanács

Consiliul Superior al Magistraturii (SCM) = Legfelső Bírói Tanács

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) = Legfelső Honvédelmi Tanács

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) = Romániai Könyvszakértők és Mérlegképes Könyvelők Testülete

Curtea Constituţională = Alkotmánybíróság

Curtea de Apel = Ítélőtábla

Curtea de Conturi = Állami Számvevőszék

Departamentul de Control al Guvernului = A Kormány Ellenőrző Osztálya

Departamentul pentru Relaţii Interetnice = Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) = Szórványrománsági Hivatal

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) = Országos Lakosság-nyilvántartási Igazgatóság

Direcţia Generală pentru Agricultură şi Industrie Alimentară # = Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Főosztály (Vezérigazgatóság) #

Direcţia Apelor = Vízügyi Igazgatóság

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) = Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság

Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie (DMSSF) = Megyei Munkaügyi Igazgatóság

Direcţia de Sănătate Publică = Közegészségügyi Igazgatóság

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) = Pénzügyi Főigazgatóság

Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) = Korrupcióellenes Igazgatóság

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului = Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság

Direcţia Generală de Informaţii a Apărării = A Román Katonai Hírszerzés Főigazgatósága

Direcţia Generală de Paşapoarte = Útlevél-főigazgatóság

Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie = Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság

Direcţia Informaţii Militare = A Román Katonai Hírszerzés Igazgatósága

Direcţia Instrumente Structurale = Strukturális Alapok Igazgatósága

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale = Állami Levéltár Megyei Igazgatósága

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor = Megyei Lakosság-nyilvántartó Központ

Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială = Megyei Munkaügyi Igazgatóság

Direcţia Judeţeană de Pază = Megyei Polgárőrség

Direcţia Judeţeană de Statistică = Megyei Statisztikai Igazgatóság

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală = Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural = Megyei Művelődési Igazgatóság

Direcţia Judeţeană pentru Tineret = Megyei Ifjúsági Igazgatóság

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA; PNA) = Országos Korrupcióellenes Igazgatóság

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală = Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială = Társadalmi Szolidaritás Igazgatósága

Direcţia pentru Sport = Sportigazgatóság

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor = Vezetői Jogosítvány- és Gépjárműnyilvántartó Hivatal

Direcţia Regională de Poştă (DRP) = Regionális Postaigazgatóság

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor = Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság

Direcţia Siguranţă Militară = A Katonai Kémelhárítás Igazgatósága

Direcţia Silvică = Erdészeti Hivatal

Editura Didactică şi Pedagogică = Tankönyvkiadó

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM = Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Hitelgarancia-alapja

Forţele Aeriene Române = Román Légierő

Forţele Armate Române = Román Hadsereg

Forţele Navale Române = Román Haditengerészet

Forţele Terestre Române = Román Szárazföldi Haderő

Garda de Mediu = Környezetvédelmi Őrség

Garda Financiară = Pénzügyőrség

Gruparea de Jandarmi Mobilă = Csendőrségi Bevetési Csoport

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean = Megyei Csendőr-felügyelőség

Inspectoratul de Protecţie Civilă = Polgári Védelem

Inspectoratul de Stat în Construcţii = Országos Építési Főfelügyelőség

Inspectoratul de Stat pentru Protectia Muncii = Munkavédelmi Felügyelőség

Inspectoratul General de Poliţie pentru Protecţia Animalelor = Állatrendőrségi Főfelügyelőség

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenţă (IGSU) = Országos Katasztrófavédelemi Felügyelőség

Inspectoratul Judeţean de Poliţie = Megyei Rendőr-felügyelőség

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor # = Országos Lakosság-nyilvántartási Felügyelőség #

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă = Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Inspectoratul Teritorial de Muncă = Területi Munkaügyi Felügyelőség

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor = Területi Vetőmag-minősítő Felügyelőség

Inspectoratul Şcolar Judeţean = Megyei Tanfelügyelőség

Inspecţia de Stat în Construcţii # = Állami Építkezési Felügyelőség #

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) = Kazánok, Magas Nyomású Tartályok és Emelőszerkezetek Állami Felügyelete

Inspecţia Muncii = Munkaügyi Főfelügyelőség

Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor = Országos Vetőmag-minősítő Felügyelőség

Institutul Cultural Român (ICR) = Román Kulturális Intézet

Institutul de Bioresurse Alimentare = Bioélelmiszerek Intézete

Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Industria Alimentară şi Frigorifică # = Élelmiszeripari és Hűtőipari Kutatóintézet #

Institutul de Cercetări Agronomice al României = Románia Mezőgazdasági Kutatóintézete

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului # = Kommunizmus Bűntényeit Vizsgáló Intézet #

Institutul de Medicină Legală = Törvényszéki Orvostani Intézet

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) = Termesztett Növényfajták Ellenőrző és Nyilvántartó Intézete

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism = Országos Turisztikai Fejlesztési és Kutatási Intézet

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) = Országos Gazdaságtudományi Kutatóintézet

Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" = Mina Minovici Országos Törvényszéki Orvostani Intézet

Institutul Naţional de Statistică (INS) = Országos Statisztikai Intézet

Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc # = Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Országos Intézet #

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) = Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (NKI)

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc – IICCMER = Kommunizmus Bűntetteit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Országos Intézet

Academia de Ştiinţe Medicale = Orvostudományi Akadémia

Jandarmeria Română = Román Csendőrség

Ministerul Administraţiei şi Internelor = Belügyminisztérium

Ministerul Afacerilor Externe = Külügyminisztérium

Ministerul Agriculturii # = Mezőgazdasági Minisztérium #

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale = Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale # = Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium #

Ministerul Apărării Naţionale = Honvédelmi Minisztérium

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri # = Kis- és Középvállalkozások Minisztériuma #

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale = Távközlési és Informatikai Minisztérium

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional = Művelődési és Örökségvédelmi Minisztérium

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional # = Kulturális és Vallásügyi Minisztérium #

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor # = Regionális Fejlesztési és Lakásügyi Minisztérium #

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului = Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium

Ministerul Economiei # = Gazdasági Minisztérium #

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri = Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium

Ministerul Educaţiei şi Cercetării # = Oktatási és Kutatási Minisztérium #

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării # = Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Minisztérium #

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului = Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium

Ministerul Finanţelor Publice = Pénzügyminisztérium

Ministerul Justiţiei = Igazságügyi Minisztérium

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti # = Igazságügyi Minisztérium #

Ministerul Mediului # = Környezetvédelmi Minisztérium #

Ministerul Mediului şi Pădurilor = Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale = Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium

Ministerul Public = Legfőbb Ügyészség

Ministerul Sănătăţii = Egészségügyi Minisztérium

Ministerul Tineretului şi Sportului # = Ifjúsági és Sportminisztérium #

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii = Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium

Ministerul Turismului # = Turisztikai Minisztérium #

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) = Megyei Kataszteri Hivatal

Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare = Gazdasági Mozgósító és Védelmi Iroda

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) = Állami Találmányi és Védjegyhivatal

Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă (OCJA) = Megyei Mezőgazdasági Szaktanácsadó Hivatal

Oficiul Judeţean de Poştă (OJP) = Megyei Postaigazgatóság

Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor = Megyei Fogyasztóvédelmi Igazgatóság

Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri = Borfajták Nevének Országos Hivatala

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului = Országos Cégbíróság

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) = Országos Szőlészeti és Borászati Hatóság

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor = Pénzmosás Elleni Országos Hivatal

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul = Megyei Cégbíróság

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) = Román Szerzői Jogi Hivatal

Oficiul Român pentru Imigrări = Román Bevándorlási Hivatal

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) = Romániai Építész Kamara

Ordinului Asistenţilor Medicali generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAR) = Romániai Orvosi Asszisztensek és Szülésznők Kamarája

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel = Fellebbviteli Főügyészség

Poliţia de Frontieră = Határrendőrség

Poliţia Română = Román Rendőrség

Prefectura = Prefektúra, Megyei Kormánymegbízotti Hivatal

Regia Autonomă Apă Canal = Vízszolgáltató Vállalat

Regia Autonomă Monitorul Oficial = Monitorul Oficial Kht.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva = Romsilva - Országos Erdőgazdálkodási Hivatal

Registrul Auto Român = Gépjármű-nyilvántartási Hivatal

Secretariatul General al Guvernului = Kormányfőtitkárság

Senat = Szenátus

Serviciul evidenţă persoane private de libertate = Szabadságuktól Megfosztott Személyeket Nyilvántartó Hivatal

Serviciul Management Organizatoric = Menedzsment Szolgálat

Serviciul Public al Consiliului Judeţean ... de Protejare a Monumentelor = … Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple = Megyei Útlevélosztály

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor = Vezetői Jogosítvány- és Gépjárműnyilvántartó Közszolgáltat

Serviciul Public de Management Energetic = Energiagazdálkodási Közszolgálat

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean … = … Megyei Érdekeltségű Objektumokat Őrző Közszolgálat

Serviciul Public Judeţean Salvamont = Megyei Hegyimentő Szolgálat

Serviciul Român de Informaţii (SRI) = Román Hírszerző Szolgálat

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor … = ... Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat

SMURD (Serviciu Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare) = Rohammentő Szolgálat

Societatea Naţională a Apelor Minerale din România = Országos Ásványvíztársaság

Societatea Română de Radiodifuziune = Román Rádió

Societatea Română de Televiziune = Román Televízió

Statul Major General = Vezérkar

Tribunalul Judeţean = Megyei Törvényszék

Az oldal tetejére
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2009
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék